Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

Tên file: 13CT_signed-3.docx
Tải về

CHỈ THỊ

Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018

         Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT, ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục;

        Trên cở sở phát huy những kết quả đạt được trong năm học vừa qua và tình hình thực tế phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ngành Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các sở ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai tốt nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018, cụ thể:

  1. Sở Giáo dục và Đào tạo

     – Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, chỉ đạo toàn ngành triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT, ngày 8/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thực hiện tốt các nội dung:

     – Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

     – Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định và tình trạng lạm thu. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

          – Rà soát mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giảm tải số học sinh/lớp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh thuộc diện khó khăn được đến trường. Yêu cầu phải bảo đảm đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy và học; bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, tuyệt đối không được để cơ sở vật chất bị hư hỏng ảnh hưởng đến dạy và học trong năm học mới.

          – Tăng cường việc tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; quản lý và sắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc.

          – Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm; tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của tỉnh.

        – Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý. Đổi mới cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, trước hết là việc giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

         – Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ thi, cuộc thi; thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi thi, chấm thi. Đẩy mạnh công tác kiểm định giáo dục; tăng cường công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục.

       2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp, hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo. Vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động giáo dụcvà đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.Vận động hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; huy động học sinh ra lớp, học sinh bỏ học trở lại trường.

       3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo

        4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

          – Tạo điều kiện thuận lợi để Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới; đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục, đặc biệt là các đơn vị còn sai phạm trong thu, chi, dạy thêm, học thêm và xảy ra bạo lực học đường.

        – Ưu tiên đầu tư xây dựng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, nhất là các xã điểm nông thôn mới.

       5. Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp năm học 2017 – 2018. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của người học. Đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp yêu cầu sử dụng lao động trong giai đoạn hiện nay.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

File đính kèm