Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018

Tên file: 784-thông-bá-phát-hành-hồ-sơ.pdf
Tải về
Tên file: THONGBAO.doc
Tải về

THÔNG BÁO

Về việc phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018

            Căn cứ Công văn số 621/SNV-TCBC-TCPCP ngày 27 tháng 7 năm 2017, của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2017,

                Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Thít thông báo phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm học 2017 – 2018 như sau:

  1. Nhu cầu
a) Mầm non   b) Tiểu học
TT Trường G Vdạy lớp       TT Trường G Vdạy lớp TPT GV  họa Thư viện
1 Mầm Non Thị Trấn 1 1 An Phước A 2 1
2 Mẫu giáo Tuổi Thơ I 1 2 Bình Phước A 3
3 Mẫu giáo Tuổi Thơ II 2 3 Bình Phước B 1
4 Mẫu giáo Tuổi Thơ III 3 4 Chánh Hội A 1
5 Mẫu giáo Tuổi Thơ IV 5 5 Hòa Tịnh A 1
6 Mẫu giáo Oanh Vũ I 1 6 Mỹ Phước B 1 1
7 Mẫu giáo Oanh Vũ II 2 7 Nhơn Phú A 3
8 Mẫu giáo Oanh Vũ III 2 8 Nhơn Phú B 2 1
9 Mẫu giáo Măng Non I 4 9 Tân An Hội A 1 1 1 1
10 Mẫu giáo Măng Non II 2 10 Tân Long A 4
11 Mẫu giáo Sơn Ca I 2 11 Tân Long B 1
12 Mẫu giáo Sơn Ca II 1 12 Tân Long Hội A 1
Tổng cộng   26 13 Tân Long Hội B 3
Tổng cộng 22 2 3 3
c) THCS
TT Trường Thể dục Họa Thư viện   TT Trường TPT Toán Thể dục Văn thư Thư viện
1 An Phước 1 4 Tân An Hội 1
2 Bình Phước 1 5 Tân Long Hội 1 1
3 Mỹ An 1 1 1 6 TTCN 1 1

 2. Phát hành và nhận hồ sơ

Thời gian: Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ phát hành và nhận lại hồ sơ từ ngày 28/7/2017 đến 16 giờ ngày 18/8/2017.

Địa điểm: bộ phận tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, đường 3 tháng 2, khóm III, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít./.