Video Clip Dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột

 (Video Clip) Dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột

1. (P1) Lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 1

1. (P2) Lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 2

1. (P3) Lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 3

1. (P4) Lịch sử ra đời và phát triển của phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 4

2. (P1) Lí luận cơ bản về phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 1

2. (P2) Lí luận cơ bản về phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 2

2. (P3) Lí luận cơ bản về phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 3

2. (P4) Lí luận cơ bản về phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 4

2. (P5) Lí luận cơ bản về phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 5

2. (P6) Lí luận cơ bản về phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 6

3. (P1) Kĩ thuật dạy học đánh giá trong phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 1

3. (P2) Kĩ thuật dạy học đánh giá trong phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 2

3. (P3) Kỹ thuật dạy học đánh giá trong phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 3

3. (P4) Kỹ thuật dạy học đánh giá trong phương pháp Bàn tay nặn bột Phần 4

4. (P1) Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học Vật lý THCS Tiết 1

4. (P2) Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học Vật lý THCS Tiết 2

4. (P3) Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học Vật lý THCS Tiết 3

4. (P4) Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học Vật lý THCS Tiết 4

4. (P5) Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học Vật lý THCS Tiết 5